O projekcie

W niniejszej antologii zamieszczono sto pieśni i utworów patriotycznych, których dźwięki towarzyszyły narodowi polskiemu od jego zarania po czasy najnowsze. Mimo że liczba uwzględnionych w niej utworów wydaje się imponująca, prezentowany wybór pozostaje jedynie skromną egzemplifikacją niezwykle bogatego i zróżnicowanego polskiego repertuaru patriotycznego, uzupełnionego o powszechnie znane utwory, często o proweniencji ludowej lub artystycznym przeznaczeniu, nierzadko interpretowane w duchu narodowym i traktowane jako muzyczny emblemat polskości. Antologia ujmuje jedynie najważniejsze dzieła o tematyce patriotycznej oraz niekwestionowanych walorach artystycznych, przynależne do różnych porządków literackich i muzycznych, powstałe w różnych okresach historycznych oraz w różnych, niekiedy konkurujących ze sobą, kręgach politycznych.

Każdą z pieśni opatrzono uwzględniającym najnowsze ustalenia badawcze komentarzem, przybliżającym okoliczności jej powstania, przekształcenia warstwy tekstowej i muzycznej oraz jej recepcję, a także biogramami autorów jej słów, melodii oraz opracowania.

W komentarzach do pieśni zamieszczamy nazwiska twórców wraz z pseudonimem (jeśli występuje), pod którym napisali dany utwór, w notach biograficznych zamieszczone zostały wszystkie pseudonimy, pod jakimi tworzył dany autor.

Przyjęty chronologiczny układ pieśni pozwala spojrzeć na patriotyczny repertuar nieco inaczej niż tylko przez pryzmat konkretnego wydarzenia historycznego, z którym poszczególne utwory zwykło się obecnie łączyć. Choć konsekwencje chronologicznego uporządkowania są niekiedy poznawczo zaskakujące, obrazuje ono żywotność twórczości patriotycznej, nierzadko dalece wykraczającej poza ramy danej epoki i stale wzbogacanej o nowe znaczenia i sensy.

Z myślą o praktycznym wykorzystaniu utworów pieśni zostały pogrupowane w tzw. kolekcje, uwzględniające tradycyjną ich przynależność do danego zjawiska lub okresu historycznego.

Zaprezentowano najbardziej rozpowszechnione warianty słowno-melodyczne pieśni, ujęte jednak w nowych opracowaniach dźwiękowych autorstwa Włodzimierza Korcza, Magdaleny Kruszewskiej-Pulcyn, Gabrieli Kurylewicz i Kuby Stankiewicza dla opracowań jednogłosowych z akompaniamentem i chwytami gitarowymi oraz Jacka Sykulskiego dla opracowań chórów jednorodnych i Sebastiana Szymańskiego dla chórów mieszanych. Nowoczesny kształt brzmieniowy powszechnie znanych, będących narodową relikwią utworów świadczy o ich patriotycznej aktualności, a także o drzemiącej w niej sile inspirującej także współczesnych artystów.

Na pełny projekt Antologii Pieśni Patriotycznej „Śpiewajmy Polskę” składają się:

  • śpiewnik ogólny zawierający 100 utworów na głos z fortepianem i chwytami gitarowymi
  • wybór 30 pieśni na chór mieszany w opracowaniu Sebastiana Szymańskiego, zawarty w 6 zeszytach
  • wybór 30 pieśni na chóry jednorodne (męskie, żeńskie lub dziecięce) w opracowaniu Jacka Sykulskiego, zawarty w 6 zeszytach
  • akompaniamenty muzyczne do wszystkich 100 pieśni dostępne w zakładce MULTIMEDIA

Akompaniamenty

Przejdź na stronę MULTIMEDIA z nagraniami wybranych utworów oraz akompaniamenami.

Przejdź do multimediów